Bee true

Nationaal en internationaal zijn er zorgen over bestuivers zoals bijen, vlinders en hommels. Wereldwijd gaan bestuivers in aantallen en soorten achteruit. Ook in Nederland. Er is veel discussie over de oorzaken van deze sterfte. Bijensterfte wordt mogelijk veroorzaakt door een combinatie van factoren die elkaar kunnen versterken. De twee grootste bedreigingen, die genoemd worden, zijn: gewasbeschermingsmiddelen uit de groep neonicotinoïden en de parasiet Varroa-mijt. In april 2018 is er door de lidstaten van de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een verbod op het gebruik van enkele neonicotinoïden in open teelten. F.N. Kempen heeft al jaren het beleid om al haar bloeiende planten ‘bij-vriendelijk’ te produceren.

Bestuivers

Bestuivers zoals bijen, vlinders en hommels hebben zowel voor onze samenleving als in de natuur een belangrijke functie. Ze zijn essentieel voor het bestuiven van onze land- en tuinbouwgewassen. Veel bestuivende insecten en een rijke flora zijn op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. In principe trekken alle bloeiende planten insecten aan. Wel komen op de bloemen van de ene soort veel meer verschillende soorten insecten af dan op de bloemen van de andere soort. Planten die boven het gemiddelde uitspringen en door F.N. Kempen worden geteeld, zijn onder andere: Allium, Aster, Astrantia, Dianthus, Echinacea, Geranium, Lavendula en Rudbeckia. Daarmee zijn deze soorten nog gunstiger voor de biodiversiteit dan andere bloeiende planten.

Neonicotinoïden

Neonicotinoïden is een chemische familie van insecticiden: middelen ter bestrijding van insecten. Wanneer deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, verspreiden ze zich via sapstromen door de gehele plant. De neonicotinoïden komen echter ook in pollen en nectar terecht, waardoor bestuivers eraan kunnen worden blootgesteld als de plant in bloei staat. Bestuivers kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen. En dat is ongewenst, want bestuivers zijn van levensbelang voor gewasbestuiving. Tot de familie van de neonicotinoïden behoren de werkzame stoffen: acetamiprid, clothianidin, dinotefuram, imidacloprid, nitenpyram, thiacloprid en thiamethoxam. De schuin gearceerde stoffen vallen onder het Europese verbod voor gebruik in open teelten. Greenpeace werkt met een lijst van werkzame stoffen die worden aangeduid als Bee-unfriendly. Naast de eerder genoemde neonicotinoïden, wordt deze aangevuld met de werkzame stoffen: chloorpyrifos, cypermethrin, deltamethrin en fipronil. Deze stoffen, die tot een andere chemische groep behoren, zijn ook schadelijk voor bestuivers.

Mens, maatschappij en milieu

F.N. Kempen kiest er voor visueel aantrekkelijke planten te telen met respect voor mens, maatschappij en milieu: zo werken wij aan een duurzame toekomst. F.N. Kempen gebruikt geen van de genoemde gewasbescherming op haar bloeiende assortiment, dat voornamelijk bestaat uit aantrekkelijke gewassen voor bestuivers zoals bijen, vlinders en hommels. Al haar partners en leveranciers hebben verklaard neonicotinoïden vrij te produceren. Om haar beleid van neonicotinoïden vrij te produceren te kunnen garanderen, maakt F.N. Kempen daarnaast gebruik van interne, ad random gewascontroles.